Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NOTEIKUMI
 

NESTLÉ TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pateicamies, ka apmeklējāt šo tīmekļa vietni. Lūdzam rūpīgi izlasīt šajā dokumentā minētos noteikumus un nosacījumus, jo šīs tīmekļa vietnes izmantošana jebkuram mērķim nozīmē, ka piekrītat tajā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šajā tīmekļa vietnē jēdzieni “mēs”, “mūs”, “mūsu” un “Nestlé Group” atkarībā no konteksta nozīmē Nestlé S.A un jebkuru meitasuzņēmumu.

 

TĪMEKĻA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKA

Jebkuru personisko informāciju vai materiālu, kas nosūtīts Nestlé Group tīmekļa vietnēm, reglamentē Nestlé Group privātuma un datu aizsardzības politika, kura sniegta šeit — Paziņojumā par privātuma politiku.

 

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, VISPUSĪGUMS UN AKTUALITĀTE

Mēs neatbildam par to, ja informācija, kurai radām pieeju šajā tīmekļa vietnē, ir neprecīza vai nepilnīga. Jūs pēc saviem ieskatiem piekrītat izmantot šīs tīmekļa vietnes informāciju. Jūs piekrītat, ka jūsu pienākums ir vērot jebkādas šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas un materiālu izmaiņas.

 

INFORMĀCIJAS NODOŠANA

Jebkāds nepersonisks paziņojums vai materiāls, kuru jūs nodosiet šai tīmekļa vietnei pa elektronisko pastu vai citā veidā, ieskaitot jebkurus datus, jautājumus, komentārus, piedāvājumus u.tml., tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Jebkura informācija, kuru nodosiet vai publicēsiet, kļūs par Nestlé Group īpašumu un to varēs izmantot jebkuram mērķim, t.i., (ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties) to pavairot, izpaust, nodot, izdrukāt, translēt un publicēt. Turklāt Nestlé Group varēs brīvi izmantot jebkurā uz šo tīmekļa vietni atsūtītā ziņojumā esošās jūsu idejas, mākslas darbus, izgudrojumus, pilnveidojumus, ierosinājumus vai koncepcijas jebkuram mērķim, ieskaitot (bet neaprobežojoties) ar produktu izstrādi, ražošanu, reklāmu un mārketingu. Par tādu izmantošanu pusei, kas informāciju sniegusi, netiks maksāta nekāda kompensācija. Sniedzot informāciju, jūs arī garantējat, ka esat sniegtā materiāla/satura īpašnieks, ka tas nav aizskarošs un ka Nestlé Group, to izmantojot, nepārkāps nekādu trešo pušu intereses. Nestlé Group nav obligāti jālieto sniegtā informācija.

 

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Visas tiesības aizsargātas.

Jums atļauts sērfot šajā tīmekļa vietnē, saglabāt ierakstus, tos izdrukāt, lejupielādēt cietajā diskā vai izplatīt citām personām, tomēr ar nosacījumu, ka nemainīsiet nekādus autoru un citus patentētus paziņojumus un ka uz šādām kopijām būs redzama preču zīme. Aizliegts jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu pavairot komerciālos nolūkos, mainīt, pievienot jebkuram citam darbam, izdevumam vai tīmekļa vietnei.

Šajā tīmekļa vietnē norādītās preču zīmes, logotipi, simboli un pakalpojumu zīmes (visi kopā -”Preču zīmes”) pieder Nestlé Group. Jebkurus šajā tīmekļa vietnē sniegtos noteikumus nevar interpretēt tā, ka tie sniegtu jebkādu atļauju vai tiesības izmantot jebkuru Preču zīmi, kas ievietota šajā tīmekļa vietnē. Stingri aizliegts izmantot/neatbilstoši izmantot šajā vietnē ievietotu Preču zīmi vai jebkuru citu šīs tīmekļa vietnes saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti vispārējos noteikumos un nosacījumos. Informējam, ka Nestlé Group aizstāvēs savas intelektuālā īpašuma tiesības likumā paredzētā kārtībā, ieskaitot krimināllietas ierosināšanu nopietnu pārkāpumu gadījumos.

 

NORĀDES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Izmantojot norādes, varat nokļūt citās tīmekļa vietnēs, kas nepieder Nestlé Group, taču Nestlé Group neuzņemas atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu, precizitāti vai darbību. Norādes sniegtas tikai tāpēc, lai palīdzētu, tādēļ Nestlé Group nav atbildīga par citu norādīto tīmekļa vietņu vēlāk izdarītām izmaiņām. Jebkādu norāžu iekļaušana citās tīmekļa vietnēs nenozīmē, ka Nestlé Group uzņemas atbildības par tām. Mēs iesakām iepazīties un rūpīgi izlasīt visu citu tīmekļa vietņu, kuras apmeklēsiet, juridiskos un privātuma aizsardzības paziņojumus.

 

GARANTIJAS UN ATBILDES

Šīs tīmekļa vietnes lietošana ir tikai jūsu atbildība.

 

GARANTIJAS

Šī tīmekļa vietne jums tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir” un ”kāda tā ir pieejama”, tāpēc Nestlé Group nesniedz nekāda veida garantijas, neatkarīgi no tā, vai skaidri formulētas, vai nojaušanas, vai likumos formulētas, vai citādas (ieskaitot paredzamās pirkšanas un piemērotības noteiktam mērķim garantijas), ieskaitot garantijas vai paziņojumus, ka šīs tīmekļa vietnes materiāls būs pilnīgs, precīzs, uzticams, aktuāls, tāds, kas neaizskars trešo pušu tiesības; ka piekļuve šai tīmekļa vietnei būs nepārtraukta un bez kļūdām; ka šī tīmekļa vietne būs droša, ka jebkurš padoms vai viedoklis, kas saņemts no Nestlé Group ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību, būs precīzs vai tajā varēs balstīties, tādēļ ar šo nepārprotami Nestlé Group atsakās no visiem tādiem paziņojumiem un garantijām.

Vēršam uzmanību uz to, ka atsevišķās jurisdikcijās var būt aizliegts neiekļaut nojaušamas garantijas, tāpēc atsevišķus izņēmumus jums var nepiemērot. Lūdzam pārbaudīt vietējos likumus.

Mēs atstājam sev tiesības jebkurā laikā ierobežot vai pārtraukt jūsu pieeju šai tīmekļa vietnei vai jebkurai tās funkcijai vai daļai.

 

GARANTIJOS

Šis tinklapis jums pateikiamas „toks, koks yra“ ir „koks yra prieinamas“, todėl „Nestlé Group“ neteikia jokio pobūdžio garantijų, nesvarbu, ar aiškiai suformuluotų, ar numanomų, ar įstatymiškai nustatytų, ar kt. (įskaitant numanomas perkamumo ir tikimo tam tikram tikslui garantijas), įskaitant garantijas ar pareiškimus, kad šio tinklapio medžiaga bus pilna, tiksli, patikima, aktuali, nepažeidžianti trečių šalių teisių; kad prieiga prie šio tinklapio bus nepertraukiama ar be klaidų; kad šis tinklapis bus saugus, kad bet kuris patarimas ar nuomonė, gauta iš „Nestlé Group“ per šį tinklapį, bus tiksli ar ja bus galima remtis, todėl šiuo būdu aiškiai atsisakoma visų tokių pareiškimų ir garantijų. 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama neįtraukti numanomų garantijų, tad kai kurios išimtys jums gali būti netaikomos. Prašome pasitikrinti vietinius įstatymus. 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu apriboti ar nutraukti jūsų prieigą prie šio tinklapio, ar kurios nors jo funkcijos ar dalies. 

 

ATBILDĪBA

Ne Nestlé Group, ne jebkura cita puse, kas piedalās šīs tīmekļa vietnes izstrādē vai piedāvāšanā mūsu vārdā, nav atbildīga un neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, nejaušiem, blakus, netiešiem vai krimināla rakstura zaudējumiem, tēriņiem, kaitējumu vai uzņemtām saistībām, kas saistītas ar pieslēgšanos, vietnes izmantošanu, šīs tīmekļa vietnes lietošanas neiespējamību vai satura izmaiņām, vai ar norāžu starpniecību, apmeklējot citas tīmekļa vietnes, vai ar jebkurām citām darbībām, kuras mēs veicam vai neveicam pēc jūsu atsūtīto elektronisko ziņojumu saņemšanas.

Ne Nestlé Group, ne jebkura cita puse, kas piedalās šīs tīmekļa vietnes izstrādē vai piedāvāšanā mūsu vārdā, nav atbildīga un neuzņemas nekādu atbildību par šajā tīmekļa vietnē esošā materiāla un pakalpojumu uzturēšanu vai jebkādiem ar to saistītiem labojumiem, precizējumiem vai atbrīvošanu no atbildības. Jebkuru šajā tīmekļa vietnē sniegto materiālu var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

Nestlé Group nav arī atbildīga un neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies vīrusu dēļ, kuri var sabojāt jūsu datoriekārtas vai citu īpašumu, kad izmantojat šo tīmekļa vietni vai tāpēc, ka jums ir pieeja šai tīmekļa vietnei, vai no tās lejupielādējot materiālu. Lēmums lejupielādēt materiālu no šīs tīmekļa vietnes ir tikai jūsu atbildība.

 

AIZLIEGTĀS DARBĪBAS

Aizliegts veikt jebkuru darbību, kuru Nestlé Group, balsoties pamatotā viedoklī, var uzskatīt par nepieņemamu/vai kura būtu uzskatāma par nepieņemamu, vai kuru aizliedz jebkuri šai tīmekļa vietnei piemērojamie likumi, ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties:

jebkuru darbību, kas pārkāpj otras puses privātumu (ieskaitot privātas informācijas nosūtīšanu bez attiecīgās personas piekrišanas) vai jebkuru citu personu juridiskās tiesības;

naudoti šį tinklapį, siekiant diskredituoti ar apšmeižti „Nestlé Group“, jos darbuotojus ar kitus asmenis, ar daryti tai, kas kenktų „Nestlé Group“ reputacijai; 

lietot šo tīmekļa vietni, lai diskreditētu vai apmelotu Nestlé Group, tās darbiniekus vai citas personas, vai veikt tādas darbības, kas kaitētu Nestlé Group reputācijai;

ar vīrusiem inficētu failu nosūtīšana var kaitēt Nestlé Group vai citu personu īpašumam.

Jūs un Nestlé Group piekrīt, ka jebkādas pretenzijas vai nesaprašanās, kas saistītas ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu, tiks risinātas saskaņā ar Lietuvas likumiem un izņēmuma gadījumos tiks nodotas izskatīšanai Lietuvas tiesu jurisdikcijai.

 

SĪKDATNES

Nestlé izmanto sīkdatnes (angl. “cookies”). Nestlé Group sīkdatņu politika ir aprakstīta šeit sniegtajos Nestlé Group Privātuma un personīgās informācijas noteikumos.

Mēs atstājam sev tiesības mainīt un koriģēt jebkurus šī paziņojuma nosacījumus. Lūdzam laiku pa laikam atvērt šo lapu, lai izlasītu šo un no jauna sniegto informāciju.

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.. Visas tiesības aizsargātas.

 

NOTEIKUMI “IZMĒĢINIET BEZ MAKSAS”

  • Kafijas automāta izmēģinājuma laiks – 14 dienas;
  • Kafijas automāta izmēģinājuma laikā, par visiem dzērienu gatavošanai nepieciešamajiem NESCAFÉ produktiem pasūtītājs rūpējas pats;
  • Kafijas automāti uzstādīšana un noņemšana bez maksas;
  • Pirms izmēģinājuma tiek parakstīts abpusējas sadarbības līgums, kuru pēc 14 dienām , ja vēlas viegli pārtrauc;
  • Katrs tāds izmēģinājuma laika līgums tiek izskatīts un noslēgts individuāli. Atstājam sev tiesības atsevišķus līgumus nenoslēgt.